• Despre

  Serviciul de evaluare și orientare școlară funcționează dupa Ordinul nr. 1985/04.10.2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap,  a orientarii școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilității și/sau cu cerințe educaționale speciale.

  1.  SEOSP

                Componența:

                               - 2 consilieri școlari cu specializare în psihologie și atestați în psihologie educațională/psihologie clinică;

                               - 2 consilieri școlari cu specializare în pedagogie/psihopedagogie/psihopedagogie specială;

                               - 1 profesor logoped;

                               - 1 asistent social.

                2. COSP

                COSP se întrunește bilunar în ședințe ordinare și ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare.

                COSP este numit prin decizie a inspectoratului școlar general al județului și are în componență:

a) directorul CJRAE/CMBRAE, președinte al comisiei;

b) inspectorul școlar pentru învățământul special și special integrat, vicepreședinte al comisiei;

c) un reprezentat al CJRAE/CMBRAE, membru al consiliului de administrație și un reprezentant al MENCS, pentru București;

d) un reprezentant din partea DGASPC județean/un reprezentant din partea unei DGASPC de sector pentru municipiul București;

e) un reprezentant din partea consiliului județean/al municipiului București;

f) un reprezentant din partea unei instituţii de învățământ special cu personalitate juridică, respectiv unitate de învățământ special și centru școlar de educație incluzivă;

g) un reprezentant al unei organizații neguvernamentale de profil acreditate, cu rol de observator;

               Secretarul COSP este asistentul social din cadrul SEOSP


 

 • Legislație

  • ORDIN 5086/2016 - Metodologia privind școlarizarea la domiciliu;
  • ORDIN 1985/1305/5805/2016 - Metodologia privind evaluarea și orientarea școlară.

 

 • Contact

            Str. Ludwig van Beethoven nr. 2, 200218, Craiova
            Telefon : 0351 / 170 374 ,Fax: 0351/170 374
            E-mail: cjraedolj@yahoo.com   Web: www.cjraedolj.ro

  

 •  Program

Luni       9.00 - 15.00

Marți      9.00 - 15.00

Miercuri 9.00 - 15.00

Joi          9.00 - 15.00

Vineri - NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL  


 

 • Documente necesare întocmirii dosarului pentru copiii/elevii/tinerii cu CES

 1. Dosar de plastic cu şină;
 2. Cererea părintelui/ tutorelui legal adresată SEOSP (tip) DESCARCĂ;
 3. Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap, după caz;
 4. Copie acte de identitate copil/elev/tânăr (certificat de naştere/C.I.);
 5. Copie acte de identitate părinţi/ tutore legal (copie sentinţă divorţ - dacă este cazul);
 6. Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului( hotărâre a instanței/hotărâre a comisiei pentru protecția copilului);
 7. Ancheta socială de la SPAS/DGASPC de sector DESCARCĂ / Anexă DESCARCĂ ;
 8. Fişă medicală sintetică (tip) de la medicul de familie DESCARCĂ;
 9. Certificat medical tip A 5 de la medicul de specialitate;
 10. Fişă evaluare psihologică DESCARCĂ;
 11. Fișă psihopedagogică DESCARCĂ;
 12. Copie a foii matricole/adeverință care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ și clasa respectivă;
 13. Copie a certificatului de orientare şcolară/ profesională ;
 14. Copie a proiectului planului de servicii individualizate;
 15. Copia planului de abilitate-reabilitare, după caz.

Documentele se vor pune la dosar in ordinea precizată.

 

 

ÎN ATENȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT!

Conform  Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale :

 • Comisia de Orientare Școlară (C.O.S.P.) din cadrul C.J.R.A.E. Dolj emite Certificatul de orientare școlară și îl transmite unității de învățământ în care este încadrat elevul cu cerințe educaționale speciale în termen de 30 de zile.
 • Directorul unității de învățământ în care este încadrat elevul cu cerințe educaționale speciale numește responsabilul de caz servicii psihoeducaționale în termen de 5 zile de la primirea Certificatului de orientare școlară.
 • Responsabilul de caz servicii psihoeducaționale elaborează Planul de servicii individualizat, cu consultarea S.E.O.S.P., a profesioniștilor care au realizat evaluarea complexă, a părinților/reprezentantului legal, precum și a copilului, în funcție de gradul său de înțelegere și adaptat tipului de dizabilitate. După întocmire, Planurile de Servicii Individualizate se transmit pentru verificare pe adresa psicjraedolj@gmail.com. Pentru avizare se aduc în format letric, în două exemplare, la sediul C.J.R.A.E. Dolj, biroul S.E.O.S.P..
 • Proiectul Planului de servicii individualizat se realizează în termen de 30 de zile de la numirea responsabilului de caz servicii psihoeducaționale și este transmis spre avizare Comisiei de Orientare Școlară (C.O.S.P.) din cadrul C.J.R.A.E. Dolj. 
 • Obiectivul planului de servicii individualizat este de a facilita integrarea şcolară şi profesională şi de a valorifica potenţialul intelectual, emoţional şi aptitudinal al copilului, contribuind astfel la incluziunea social.
 • Responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale este, după caz:

a) profesorul itinerant şi de sprijin pentru elevul cu CES integrat în învăţământul de masă;

b) profesorul de psihopedagogie specială cu funcţia de diriginte pentru elevul cu CES din învăţământul special;

c) cadrul didactic cu funcţia de diriginte pentru elevul cu CES înscris într-o unitate de învăţământ de masă, şcolarizat la domiciliu sau în spital;

d) cadrul didactic cu funcţia de diriginte/cadrul didactic care desfăşoară activitatea de instruire pentru elevul cu CES înscris într-o unitate de învăţământ special, şcolarizat la domiciliu sau în spital.

DOCUMENTE REALIZATE DE CĂTRE DIRECTORUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RESPONSABILUL DE CAZ:

 • Contract cu familia copilului cu dizabilități și/sau CES – descarcă
 • Decizie privind numirea responsabilului de caz servicii psihoeducaţionale – descarcă
 • Plan de Servicii Individualizat (PSI) – descarcă – După întocmire, Planurile de Servicii Individualizate se transmit pentru verificare pe adresa psicjraedolj@gmail.com. Pentru avizare se aduc în format letric, în două exemplare, la sediul CJRAE Dolj, biroul S.E.O.S.P..
 • Plan de Intervenție Personalizat (PIP) pentru elevii cu CES – descarcă
 • Plan Educațional Individualizat (PEI) pentru copiii/elevii/tinerii școlarizați la domiciliu – descarcă
 • Raport de monitorizare – descarcă
 • Protocol de colaborare pentru școlarizarea la domiciliu – descarcă